PODSTAWOWE ZADANIA

Zmierzając do dalszego podnoszenia poziomu działalności szkół ogólnokształcących, technicz- no-zawodowych średnich, specjalnych i wyż­szych, wspomniana uchwała zaleca: Stałe doskonalenie procesu nauczania i wy­chowania w szkołach i innych instytucjach kształcących; umacnianie jedności nauczania i komunistycznego wychowania przez współ­pracę szkoły, rodziny i społeczeństwa; zespala­nie nauczania i wychowania przez pracę z pra­ktyką budownictwa komunizmu.Należyte rozmieszczenie szkół i zakładów dydaktyczno-wychowawczych oraz lepsze pla­nowanie w zakresie przygotowywania kwalifi­kowanych robotników i innych specjalistów; wzmocnienie bazy materialnej szkół i pozosta­łych instytucji oświatowych, otoczenie specjal­ną opieką szkół wiejskich; usprawnienie kon­troli nad przebiegiem i jakością budownictwa szkolnego oraz nad terminowym przekazywa­niem obiektów szkolnych.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.