ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Tak dzieje się również w organizacji zajęć pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zmie­rzając do powiązania w harmonijną i we­wnętrznie spójną całość przedszkola, szkoły elementarnej i szkoły średniej, a zwłaszcza do likwidacji zbyt trudnych obecnie dla sporej liczby dzieci progów, oddzielających te szcze­ble powszechnej edukacji, raport przywiązuje dużą wagę do indywidualizacji nau­czania i wychowania. W związku z tym zaleca organizowanie pozalekcyjnych grup wyrównawczych dla dzieci opóźnionych w nauce, różnicowanie poziomu nauczania na lekcji stosownie do możliwości poszcze­gólnych uczniów oraz elastyczności przy for­mułowaniu stawianych dzieciom wymagań.J.P. Plowden potępia przy tym kary fizyczne jako dość szeroko stosowany jeszcze w An­glii zabieg wychowawczy wobec dzieci w młodszym wieku szkolnym, wyrażając zara­zem obawę, iż zalecenie to spotka się praw­dopodobnie z krytyką jako przejaw hołdowa­nia nadmiernej łagodności ze strony autorów raportu.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.