Archive for the Wychowanie i kształcenie Category

NAPOTYKANE TRUDNOŚCI

Nie znaczy to oczywiście, że szkolnictwo ra­dzieckie nie napotyka trudności. W cytowanej już parokrotnie ustawie czytamy, że „występu­ją nadal zjawiska odsiewu młodzieży ze szkół ogólnokształcących i innych”, że nie wszędzie zwraca się należytą uwagę na „doskonalenie planów i programów nauczania oraz stosowanie postępowych metod i środków dydaktycznych”, że wreszcie władze terenowe „nie zawsze prze­jawiają należytą […]

WYDZIAŁY PRZYGOTOWAWCZE

Świadczy o tym między innymi fakt, że zaledwie co trzeci kan­dydat na studia wyższe, rekrutujący się ze szkoły wiejskiej, uzyskuje na egzaminie wyni­ki pozytywne. Ten stan rzeczy sprawił, iż 20 czerwca 1969 roku Komitet Centralny KPZR i Rada Ministrów podjęły uchwałę o organiza­cji wydziałów przygotowawczych przy szkołach wyższych, na które kieruje się przodujących robotników, kołchoźników […]

OPISANE TRUDNOŚCI

Opisywane wyżej trudności określa się w Związku Radzieckim jako „trudności wzrostu i rozwoju”. Nie mają one nic wspólnego z tzw. kryzysem oświaty, o którym mówi się i pisze ostatnio w niektórych krajach kapitalistycz­nych. „Inteligencja tych krajów — stwierdza W. N. Stoletow — doszła do wniosku, że czasy współczesne dyktują potrzebę zmian w struk­turze kształcenia z uwzględnieniem […]

WSPÓŁPRACA KOMISJI

Komisja, współpracując z szerokim gronem działaczy oświatowych, nauczycieli i pracowni­ków reprezentujących różne dziedziny nauki, przygotowała następujące założenia wyjściowe prac programowych: „Uczniowie naszych szkół powinni, po pierw­sze, {póżnać podstawowe prawa rządzące przy­rodą i społeczeństwem, a także podstawowe zasady logicznego myślenia; traktować otacza­jącą rzeczywistość jako jeden z etapów długo­trwałego rozwoju przyrody i życia społeczno- ekonomicznego; rozumieć zależności między […]

POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM

Po drugie, uczniowie powinni umieć posługiwać się językiem ojczystym w sposób logiczny, samodzielny i poprawny w zakresie wszelkich form komunikowania się z innymi osobami władającymi tym językiem; opanować przynaj­mniej jeden język obcy i umieć w krótkim okresie nauczyć się jeszcze drugiego języka; posiadać umiejętność matematycznego myśle­nia i rozwiązywania problemów za pomocą lo­gicznej dedukcji; umieć wyrażać […]

ZESTAW PRZEDMIOTÓW

Po trzecie, uczniowie powinni umieć znaleźć następnie, własną jirogę życiową, biorąc przy tym pod uwagę współczesne warunki zindu- strialiżowanego życia oraz postęp naukowo -techniczny; dysponować umiejętnością odnaj­dywania samych siebie w twórczości o charak­terze naukowym, technicznym i artystycznym i dawać temu wyraz w wykonywanej pracy; przekształcać przyrodę i społeczeństwo, od­czuwać potrzebę aktywności społecznej; kształtować własne życie oraz […]