Archive for the Wychowanie i kształcenie Category

DOSKONALENIE SZKOLNICTWA

Raport stwierdza np., że wprowadzenie do nauczania elementarnego nowych programów i podręczników przyczyniło się do poprawy wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej na tym szczeblu edukacji, ujawniła się zarazem możliwość skrócenia o rok nauki elementarnej, i to bez uszczerbku dla zakresu i poziomu nau­czania. W podobny sposób, tzn. poprzez korek­tę programów nauczania i wprowadzenie no­wych podręczników, zamierza się […]

DOSKONALENIE PROGRAMÓW

Doskonaleniu programów i podręczników to­warzyszą liczne innowacje w dziedzinie środ­ków nauczania, w tym również najnowszych środków technicznych. Wiele szkół dysponuje już elektroniczną aparaturą wzrokowo-słucho- wą, umożliwiającą pełną indywidualizację na­uczania, oraz maszynami i urządzeniami nie­zbędnymi do skutecznego wiązania teorii z praktyką, kształcenia ogólnego z zawodo­wym. Wszystko to służy nie tylko młodzieży uczę­szczającej do szkół dziennych, lecz również […]

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

In­stytucje, przedsiębiorstwa i organizacje społecz­ne, współpracując ze sobą we wprowadzaniu młodzieży pracującej do szkół wieczorowych, tworzą warunki niezbędne dla łączenia pracy zawodowej z nauką w szkole”. Tak dzieje się zresztą również w dziedzinie oświaty pozaszkolnej. Oto co mówi na ten te­mat cytowany wyżej dokument: „Dla zapew­nienia młodzieży wszechstronnego rozwoju, stymulowania jej uzdolnień i zainteresowań pracą zawodową, […]

PROBLEM DOSKONALENIA TREŚCI

Z problemem doskonalenia treści, metod i środków pracy dydaktyczno-wychowawczej wiąże się ściśle sprawa kadr nauczycielskich. Raport zapowiada, że istniejący system kształ­cenia nauczycieli w uniwersytetach i instytu­tach pedagogicznych będzie utrzymany. Wpro­wadzone tylko zostaną pewne zmiany do pro­gramów i metod przygotowania przyszłych nauczycieli, zmierzające do wyposażenia ich w szerszą i bardziej operatywną wiedzę i umie­jętności przede wszystkim […]

OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY

W raporcie stwierdza się, że we wszystkich wymienionych wyżej dziedzinach działalności szkolnictwo radzieckie ma poważne osiągnięcia. tak w 1965 roku ośmioletnią szkołę ogólno­kształcącą ukończyło 78% młodzieży wchodzącego w grę rocznika, a w 1974 roku analogicz­ny wskaźnik wynosił już 95%. Równocześnie w tym samym okresie wskaźniki procentowe młodzieży kończącej pełną 10- łub 11-letnią szkołę średnią wzrosły z 42 […]

WYRAŹNE ZMIANY W ROZWOJU

Szczególnie po roku 1970 nastąpiły wyraźne zmiany w ilościowym rozwoju szkół opartych na szkole ośmioletniej. Zmiany te sprowadzają się głównie do dynamicznego rozwoju szkół zawodowych, w tym szkół zawodowo-technicz- nych, kształcących robotników. Na potrzebę rozwijania tych właśnie szkół wskazywał na XXIV Zjeździe KPZR L. I. Breżniew, uznając je „za jedną z najbardziej perspektywicznych dróg realizacji […]