Archive for the Wychowanie i kształcenie Category

STAN EDUKACJI

O stanie edukacji i kierunkach reformy oświatowej w Związku Radzieckim dają wy­obrażenie: raport radzieckiego Ministerstwa Oświaty, nadesłany na genewską konferencję UNESCO-BIE we wrześniu 1975 roku, oraz Uchwała Rady Najwyższej ZSRR o stanie oświaty i środkach dalszego doskonalenia szkolnictwa średniego ogólnego, techniczno-za- wodowego, średniego specjalnego i wyższego w ZSRR z dnia 19 lipca 1973 roku. Istotne […]

CAŁKOWITE UPOWSZECHNIENIE

Jest nim całkowite upowszechnienie wykształcenia średniego, będące koniecznym warunkiem za­pewnienia radzieckiej gospodarce i kulturze narodowej pracowników „wszechstronnie roz­winiętych, aktywnych budowniczych komu­nistycznego społeczeństwa, wychowanych w ideologii marksizmu-leninizmu, w duchu po­szanowania prawa radzieckiego i socjalistycz­nej praworządności, komunistycznego stosun­ku do pracy, zdrowych fizycznie, zdolnych do wydajnej pracy w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego, ak­tywnie uczestniczących w działalności […]

OGÓLNE ZASADY EDUKACYJNE

Osiągnięcie scharakteryzowanego wyżej ce­lu, wytyczonego szkolnictwu radzieckiemu, umożliwiają następujące zasady edukacyjne:Równość wszystkich obywateli w zakresie prawa do nauki bez względu na różnice raso­we, narodowe, płci, stosunku do religii i stanu majątkowego.Obowiązek szkolny do 15 roku życia.Państwowy lub społeczny charakter wszystkich instytucji i zakładów prowadzących działalność dydaktyczną.Swoboda wyboru języka nauczania przez mieszkańców poszczególnych republik.Bezpłatność nauczania wraz […]

PODSTAWOWE ZADANIA

Zmierzając do dalszego podnoszenia poziomu działalności szkół ogólnokształcących, technicz- no-zawodowych średnich, specjalnych i wyż­szych, wspomniana uchwała zaleca: Stałe doskonalenie procesu nauczania i wy­chowania w szkołach i innych instytucjach kształcących; umacnianie jedności nauczania i komunistycznego wychowania przez współ­pracę szkoły, rodziny i społeczeństwa; zespala­nie nauczania i wychowania przez pracę z pra­ktyką budownictwa komunizmu.Należyte rozmieszczenie szkół i zakładów dydaktyczno-wychowawczych […]

PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY

Podniesienie jakości pracy nauczycieli i in­nych pracowników pedagogicznych oraz stwo­rzenie warunków niezbędnych dla systematycz­nego doskonalenia ich zawodowych umiejętno­ści.Pełniejsze objęcie młodzieży średnim wy­kształceniem i wzrost poziomu nauczania w wieczorowych i zaocznych szkołach ogólno­kształcących.Starania o wyższą jakość nauczania w szko­łach techniczno-zawodowych dla uzyskania młodych robotników wszechstronnie rozwinię­tych, obeznanych z najnowszą techniką.Podniesienie poziomu teoretycznych i pra­ktycznych umiejętności absolwentów szkół […]

REALIZACJA ZADAŃ

W realizacji tych zadań szkoła powinna li­czyć na pomoc wszystkich instytucji i przedsię­biorstw państwowych, organizacji społecznych i młodzieżowych, spółdzielni produkcyjnych i związków zawodowych. Celowi temu służy również samokształcenie obywateli organizowa­ne przez uniwersytety ludowe, szkoły pracy komunistycznej, towarzystwa popularnonauko­we, środki masowego przekazu itd. W realizacji wymienionych zadań radzieckie władze oświatowe stosują strategię stałego do­skonalenia, wypróbowaną w toku […]