Archive for the Ekonomia na świecie Category

PRZY NISKICH PODATKACH

Przy niskich podatkach, wzrost stóp opodatkowania wywołuje wzrost wpływów. Na przykład, wzrost stopy opodatkowania z tt do t2 powiększy wpływy podatkowe z TRX do TR2. Jednakże po przekroczeniu pewnego punktu można się spodziewać, że wzrost stóp opodatkowania obniży wpływy. Na przykład, wzrost stopy opodatkowania z f3 do /4 obniżyłby wpływy z TR3 do TR2. Poza […]

OGÓLNY KSZTAŁT

W wyniku tego, po przekroczeniu pewnego procentu (niekoniecznie 50%), tak jak deklarowana podstawa opodatkowania obniża swoją wartość na tyle, że całkowite wpływy podatkowe zmniejszają się jeżeli stopy opodatkowania rosną.Ogólny kształt krzywej Laffera można również wydedukować z analizy popytu. Ponieważ za dochód można zakupić dobra, ludzie zgłaszają nań popyt. Wielkość popytu na dochód zależy częściowo od […]

PROPOZYCJE PODATKÓW PROPORCJONALNYCH

Według raportu z badań opinii publicznej przeprowadzo­nych w styczniu 1985 przez New York Times i CBS, społeczeństwo amerykańskie jest przekonane, że amerykański system podatkowy jest wysoce niesprawiedliwy. Około połowa Amerykanów uważa, że płacą więcej podatków niż powinni. Dwie osoby na trzy uważają, że stopy opodatkowania dochodów powinny ulec obniże­niu, a większość wyłączeń podatkowych powinna być […]

WYSOKIE KRAŃCOWE STOPY

Te wysokie krańcowe stopy podatkowe redukują dochody z działal­ności gospodarczej po opodatkowaniu. Zniechęcają do pracy, oszczędzania i inwestowania, zachęcają podat- . ników, tych zwłaszcza, którzy mają wysokie dochody, do ‚poszukiwania „nisz podatkowych” i luk prawnych czy też angażowania się w gospodarkę podziemną. Odlicze­nia stosowane w przedsiębiorstwach, kredytowanie i pra­wne możliwości obejścia podatków mogą ponadto spo­wodować […]

WIĘKSZOŚĆ REFORMATORÓW

Większość reformatorow poszukuje systemu podat­kowego, który nie zakłóca indywidualnej działalności gospodarczej jednostki. Wszelka działalność byłaby jed­nakowo opodatkowana, dzięki czemu względne ceny czasu wolnego i pracy czy też oszczędności i konsumpcji nie ulegałyby zasadniczym zmianom. W efekcie system byłby neutralny. Neutralny system podatkowy to taki, który nie wywołuje zmian względnych cen dóbr i usług lub czasu […]

JEDNOLITY PODATEK

Jedno­lity podatek wyeliminowałby wszystkie odliczenia, wyłą­czenia i luki prawne, a dla wszystkich dochodów obowią­zywałaby jednolita niska stawka opodatkowania. Refor­matorzy szacują, że jednolita stawka na poziomie 12% dochodu dałaby ten sam przychód z podatków, co obecnie (1985) funkcjonujący system, w którym krań­cowe stopy opodatkowania wahają się od 14 do 50%. Wielu teoretyków ekonomii podaży wierzy, że […]