Archive for the Ekonomia na świecie Category

DRUGIE ZASADNICZE TWIERDZENIE

Drugie zasadnicze twierdzenie ekonomii podaży utrzymuje, że wysokie krańcowe stopy opodatkowania powstrzymują ludzi przed inwestowaniem w wykształcenie i poprawę umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Mogą ponadto zachęcać przedsiębiorców do inwestycji zagranicznych, tam gdzie opodatkowanie jest niższe, a nie do prowadzenia krajowej działalności gospodarczej. I tak, wysokie stopy . opodatkowania obniżyłyby przychód z. inwestycji po opodatkowaniu, […]

TRZECIE ZASADNICZE TWIERDZENIE

Trzecie zasadnicze twierdzenie stanowi, że wysokie krańcowe stopy opodat­kowania zachęcają ludzi do pracy w gospodarce podziemnej, gdzie dochody znajdują się poza jakąkolwiek kontrolą władz podatkowych. Wymiana towaru na towar, sprzedaż gotówkowa, sprzedaż po kryjomu nielegalnych dóbr i usług takich jak narkotyki i prostytucja, jak również niezgłaszanie legalnych dochodów do opodatkowania, wszystko to kwitnie w tych […]

WYSOKIE KRAŃCOWE STOPY

Zatem zmniejszenie stóp opodatkowania powinno nie tylko zwiększyć kwoty dochodów zgłaszanych do opodatkowania, ale również całkowity dochód w kraju. Wysokie stopy opodatkowania pociągają za sobą przerzucanie się z dóbr nie dających podstawy do obniżania dochodu do opodat­kowania na dobra takie możliwości dające, ponieważ zakłócona jest relacja względnych cen dóbr. Ludzie kupują towary dając podstawę do […]

WZROST MOŻLIWOŚCI

Wzrost możliwości zwiększania zatrudnienia pod wpływem wzrostu chęci do wytwarzania dóbr spowoduje, że mniej ludzi będzie podejmowało pracę w gospodarce podziemnej. Większości będzie powodzić się lepiej  dzięki wyższym zarobkom i możliwości zatrzymania dla siebie większej części przychodów.Co więcej, obniżenie krańcowych stóp opodatkowania nie musi oznaczać mniejszych wpływów podatkowych rządu. Wpływy podatkowe są funkcją dwóch zasadniczych […]

SKUTKI PROPONOWANYCH ZLECEŃ

Przyjmijmy dalej, że jeżeli stopa opodatkowania zmniejszy się z 40 do 36 procent, to dochód narodowy wzrośnie do wielkości $4,2 biliona. Całkowite wpływy z podatków wzrosną# $1,4 biliona (40% z sumy $3,5 biliona) do $1,51 biliona (36% z sumy $4,2 biliona dolarów). W tych warunkach, wydatki państwa mogą nawet wzrosnąć – tak przynajmniej można twierdzić […]

ZBYT PIĘKNY SCENARIUSZ

Reasumując, wzrost zagregowanej podaży wywołuje wzrost produkcji i obniża ceny tak w krótkim, jak i w długim okresie. Wzrost zagregowanego popytu zwiększa produkcję w krótkim czasie, ale nie w długim, i przyczynia się do wzrostu cen zarówno w okresie krótkim jak i długim. Zatem wiadomo z pewnością, że nastąpi wzrost potencjalnej produkcji, ale efekt cenowy […]