Archive for the Ekonomia na świecie Category

WZROST GOSPODARCZY

Gdy to ma miejsce, wzrost gospodarczy ulega zahamowa­niu. Mimo to inflacja może powodować wzrost nominal- ’ nych przychodów podatkowych, ale równocześnie po­większa wydatki państwa. Jednocześnie podatkowe „za­duszenie” realnej produkcji zwiększa wydatki państwa skierowane na poprawę powiększającego się ubóstwa. Wraz ze wzrostem realnych wydatków przy realnych dochodach pozostających na niezmienionym poziomie lub nawet zmniejszających się, deficyty […]

STAŁY DEFICYT

Również Japonia utrzymuje stały deficyt, a zadłużenie państwa równa się nieomal zadłużeniu Belgii /: czy Szwecji. Jednakże Japonia może finansować ten dług przy pomocy długookresowych stóp procentowych, które stanowią połowę wysokości oprocentowania w kra­jach zbyt silnie opodatkowanych, nie wyłączając Francji (której zadłużenie stanowi jedynie połowę japońskiego).Sytuację tę częściowo tłumaczy stabilność monetarna^ Japonii choć również Belgia […]

KRAJE O NADMIERNYCH PODATKACH

Kraje o nadmier­nych podatkach, szczególnie mające wiele problemów kraje rozwijające się, są nieuchronnie postrzegane jako dłużnicy wysokiego ryzyka kredytowego, ponieważ osta-.. teczne źródło realnych dochodów — dodatkowy PNB , ograniczane jest uciążliwie wysokimi stopami opodat­kowania.  Ci, którzy proponują wzrost podatków w Stanach Zjednoczonych nie zdają sobie sprawy, że USA już w chwili obecnej przeżywa ogromny wzrost podatków. […]

ZNACZĄCE EFEKTY DOCHODOWE

Te znaczące efekty dochodowe płynące ze wzrostu gospodarczego są z reguły opóźniane o rok. W pierwszym roku ożywienia wiele przedsiębiorstw odnotowuje straty, które początkowo pomniejszają sumę płaconych po­datków; również podatki indywidualne często płacone są * od dochodów poprzedniego roku, które niespodziewanie wzrosły.  Wzrost realnych przychodów rządu USA o 6—7% nie może cieszyć się społeczną sympatią. […]

OBNIŻENIE DOCHODÓW

Barro szacuje, że „spadek o 1% realnego PNB powoduje obniżenie dochodów federalnych o 1,8%.” Państwo, które podejmuje próbę osiągnięcia wyższego procentu od małego realnego PNB, musi zwiększać stopę opodat- kowania, tracąc po drodze realny przychód. 40% z nicze­go jest niczym. Przy przedstawianiu budżetu USA, wydatki federalne podawane są w wartościach realnych, skorygowanych o inflację. Ale […]

TEORETYCY EKONOMII

Teoretycy ekonomii podaży twierdzą, że niższe krańcowe stopy opodatkowania dochodów osobistych powinny zachęcić ludzi do podejmowania pracy i pracowania przez więcej godzin, ponieważ rośnie wówczas alternatywny koszt odpoczynku 0 zmienia się rozwarcie międiy dochodem przed i po opodatkowaniu. Niższa krańcowa stopa opodatkowania dochodów przedsiębiorstw powinna zwiększyć ich popyt na pracę ponieważ rośnie przychód z pracy […]