Archive for the Ekonomia na świecie Category

INNOWACJE FINANSOWE

Niektórzy analitycy wskazują, że wprowadzenie depo­zytów bankowych typu NOW, Super NOW i MMDA i usunięcie w ostatnim czasie usawodawstwa Q b górnej granicy stóp procentowych zmieniło . zależności pmniędzy Ml a wydatkami i inflacją. W szczególności, ż ponowne zdefiniowanie M1 tak by obejmowało oprocen-, towane depozyty czekowe (NOW i Super NOW) oraz ~ nieoprocentowane depozyty na […]

WYJAŚNIENIE ZAGADKI

Wyjaśnienia zagadki szybkości obiegu w kategoriach cyklu koniunkturalnego Do tej pory milcząco zakładaliśmy, że minimalna prędkość obiegu jest niezależna od podaży pieniądza. Według innej interpretacji zasadnicze egzogeniczne zmia­ny w podaży Ml mogą wywołać cykliczne wahania wartości mierzalnej prędkości obiegu z powodu od­roczenia ich skutków wywoływanych w gospodarce. Na przykład, przyśpieszenie stopy wzrostu Ml może początkowo […]

KRÓTKOOKRESOWY KOMPROMIS

Ekonomia keynesowska powstała w czasie Wielkiej Depresji lat trzydziestych, kiedy poważna część (prawie 25 %) siły roboczej pozostawała bez pracy, a ceny dóbr spadały. Naukową doskonałość i powszechną akceptację zyskała w latach 1960, kiedy to stopa inflacji, przynajmniej na początku dekady, utrzymała się na umiarkowanym poziomie 2-3 %, a palącym problemem społecznym było bezrobocie. Keynesizm […]

DOMINACJA POGLĄDÓW

Oznacza to, że powinni oni dążyć do pewnej kombinacji stóp bezrobocia i inflacji, znajdujących się na krzywej Philipsa. W długim okresie bezrobocie może zmniejszyć kształcenie, szkolenie zawodowe i programy walki z ubóstwem i w miarę jak wyższe kwalifikacje zawodowe oraz mobilność siły roboczej będzie wywoływać wzrost produkcji, stopa inflacji będzie się stopniowo obniżać. Monetaryści zalecaliby […]

ZASADNICZE TWIERDZENIE EKONOMII PODAŻY

Krótko mówiąc, ekonomia podaży proponuje mikroekonomi­czne czyli rynkowe podejście do problemów makroekonomicznych. Zwolennicy ekonomii podaży nazywają ją „ekonomią bodźców”, podczas gdy jej krytycy uznają ją za „ekonomię zabobonów.” Polityka popytu i podaży niekoniecznie muszą być wzajemnie niespójne. Obniżenie stawek podatkowych w 1981 i 1986 wywarło jednocześnie wpływ na popyt i podaż, bardziej oddziaływując na tę ostatnią.Pierwszym […]

Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ

Patrząc z perspektywy historycznej, system podatkowy Stanów Zjednoczonych jest progresywny, co oznacza, że krańcowa stopa opodatkowania dodatkowego dochodu rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Jednakże począwszy od roku 1988 federalne podatki od dochodów osobistych zbliżają się do opodatkowania proporcjonalnego – choć nie zupełnie – z trzema podstawowymi stopami: 15,28 i 33 procent.Najwyższa stopa opodatkowania dochodów przedsiębiorstw […]